Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi projektu dla uczniów gimnazjum i liceum OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi


ZADANIE: Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

PROJEKT pn: "W rytmie ekologii" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla gimnazjum i liceum.

KOORDYNATOR PROJEKTU: Sylwia Kozłowska - Nowak

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 35 500,00 zł

DOTACJA: 29 030,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY: 6 470,00 zł

Współrealizatorzy i partnerzy realizowanego zadania:

 • działające przy szkole "Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły"
 • Rada Rodziców przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Opis prac planowanych do realizacji w ramach zadania i efektu rzeczowego zadania:

Pracownia edukacji ekologicznej będzie spełniać funkcje edukacyjne w zakresie tematyki przyrodniczej i bazować na zagadnieniach z ekologii, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz realizowanego w szkole szkolnego programu wychowawczego z elementami edukacji prozdrowotnej. Zakres planowanych prac objął:

 1. zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną m.in. mikroskopy, zestawy preparatów mikroskopowych, plansze ekologiczne, filmy dvd, zestawy doświadczalne np. zestaw do badania zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby , interaktywny atlas i przewodnik po polskich parkach narodowych, mapy topograficzne, zestaw do doświadczeń z fotowoltaicznym źródłem prądu, Silnik Stirlinga i wiele innych;
 2. zakup sprzętu komputerowego i zestawu interaktywnego;
 3. wyposażenie pracowni m.in. w kosze do segregacji odpadów, blaty robocze do części laboratoryjnej;
 4. zakup materiałów dekoracyjnych m.in. fototapety, antyramy, tablice korkowe

Ważnym elementem innowacyjnym będzie zaadaptowanie wnęki znajdującej się na korytarzu przy sali 207, która stanie się tzw. kącikiem przyrodniczym "(Bez)cenna przyroda". Planujemy pomalować ściany na zielono oraz wstawić siedziska z europalet. Młodzież będzie miała komfortowe warunki, aby zaczekać na popołudniowe lekcje muzyki. 


Szczegółowy opis planowanego efektu ekologicznego zadania:               

Uczniowie naszej szkoły będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych.  Stworzymy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów poprzez możliwość projektowania, prowadzenia eksperymentów i obserwacji, wykonywania projektów nastawionych na rozwiązywanie problemów ekologicznych i środowiskowych. Realizowane w pracowni zajęcia mają być alternatywą dla mnóstwa bodźców absorbujących współczesną młodzież. Doskonałe wyposażenie pozwoli oddziaływać na zmysły uczniów, takie jak wzrok, słuch, dotyk, a tym samym zdecydowanie podnieść atrakcyjność prowadzonych w niej zajęć. Realizacja programu pozwoli kształtować samodzielność i kreatywność ucznia oraz rozwijać jego świadomość ekologiczną. Obszary, na które będzie położony szczególny nacisk obejmują:

 • rozbudzanie wrażliwości na otaczającą  nas przyrodę;
 • kształtowanie nawyków proekologicznych;
 • poznawanie praw i mechanizmów rządzących przyrodą;
 • recykling (racjonalna gospodarka odpadami i zapobieganie ich powstawaniu)
 • dostrzeganie zależności między stanem środowiska a zdrowiem człowieka
 • zapoznanie z metodologią badań naukowych;

Aby podane cele, były możliwe do zrealizowania skupimy się na następujących obszarach:

 • Różnorodność biologiczna;
 • Rola biotechnologii i inżynierii genetycznej w ochronie środowiska oraz związanych z nimi zagrożeń, między innymi,  dla różnorodności życia na Ziemi;
 • Zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza;
 • Metody pozyskiwania energii z niewyczerpalnych źródeł naturalnych;
 • Normy prawne dotyczące przyrody i środowiska;
 • Ochrona środowiska w Unii Europejskiej;
 • Znaczenie międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony przyrody;
 • Formy ochrony przyrody w Polsce;
 • Środowisko a zdrowie człowieka;

Stworzenie nowoczesnej ekopracowni ma służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego dla uczniów OSM II stopnia.  Celem nadrzędnym jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych nie tylko młodzieży, ale również ich rodzin, poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Działania edukacyjne będące przedmiotem wniosku zostały podzielone na zajęcia dydaktyczne w pracowni i lekcje terenowe, konkursy i warsztaty ekologiczne oraz zajęcia laboratoryjne. Wybór tych form zadań jest dostosowany do specyfiki szkoły i możliwości ich realizacji.


Aspekt społeczny planowanego do realizacji zadania:

Właściwa realizacja zadań związanych z edukacją ekologiczną wymaga takiego sprecyzowania działań, aby były one ukierunkowane na wszystkie grupy wiekowe. Kluczową grupą jest młodzież szkolna, gdyż wykazuje się ona największą percepcją w zakresie edukacji ekologicznej, a ponadto stanowi ważną grupę konsumencką. Dzięki wyrobieniu w niej nawyków właściwego postępowania w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, można oczekiwać, że wpajane zmiany będą wymierne. Młodzież szkolna może stać się głównym źródłem informacji, pełnić rolę przekaźnika treści ekologicznych w swoim domu i wśród dalszych krewnych czy znajomych. Może ona „upominać” i nakłaniać rodziców do właściwego postępowania i eksploatowania zasobów środowiska oraz kształtować "model konsumpcyjny". Grupą adresatów, do której skierowany jest program, są wszyscy uczniowie szkoły muzycznej  II stopnia wraz z rodzicami/ opiekunami.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
dofinansował realizację
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dwóch projektów.


"W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj" – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dla szkoły podstawowej
całkowita wartość projektu: 26 243,33 PLN
kwota dofinansowana przez WGOŚiGW w Łodzi: 20 699,00 PLN


"W rytmie ekologii" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dla gimnazjum i liceum
całkowita wartość projektu: 35 500,00 PLN
kwota dofinansowana przez WGOŚiGW w Łodzi: 29 030,00 PLN