Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi projektu dla uczniów szkoły podstawowej OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi


ZADANIE: Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

PROJEKT pn: "W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj" – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi dla szkoły podstawowej

KOORDYNATORZY PROJEKTU: Ilona Wiśniewska, Anna Piwowarska

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 26 243,33 zł

DOTACJA: 20 699,00 zł

UDZIAŁ WŁASNY: 5 544,33 zł 


Opis celów realizacji zadania:

Projekt edukacji ekologicznej „W zielone gramy – dotknij – zrozum – pokochaj” został stworzony w celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród uczniów szkoły podstawowej, uczniów przedszkoli oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. Ekologia to pojęcie znacznie szersze niż ochrona środowiska przyrodniczego.  Jest to nauka badająca budowę, funkcjonowanie i zmienność organizmów w ich środowiskach oraz wzajemnie zależności między nimi. Właściwe zrozumienie tych zagadnień jest uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań. Dlatego niezwykle istotne jest ukazanie młodym ludziom znaczenia, jakie mają podejmowane przez nich w życiu codziennym decyzje, wskazanie jak działając na gruncie własnego środowiska rodzinnego czy szkolnego mogą aktywnie kształtować przyszłość swoją oraz naszej planety. Zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zagrożonych gatunków, dbanie o lokalne ekosystemy oraz racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych warunkuje nasze przetrwanie. Człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jest częścią przyrody i nie ma moralnego prawa do jej niszczenia. Dlatego edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska, są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. W edukacji wczesnoszkolnej zagadnienia ekologii i ochrony środowiska są poruszane w trakcie realizacji materiału programowego, lecz wobec narastania zagrożeń i postępującej degradacji środowiska wymagają znacznie szerszego spojrzenia.  Fundamenty przyszłych działań, styl życia kształtują się we wczesnych latach szkolnych, w klasach 1 – 3 u dzieci kształtują się pewne nawyki, dlatego ważny jest kontakt ze środowiskiem przyrodniczym. Szkolna promocja edukacji ekologicznej ma na calu realizację celów edukacji środowiskowej.


Aspekt społeczny planowanego do realizacji zadania:

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek od zarania dziejów korzystając z naturalnych bogactw ziemi poczynił takie szkody, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie mamy moralnego prawa do niszczenia przyrody – jesteśmy przecież jej częścią. Aby w przyszłości nie dochodziło do takich tragedii, edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci bacznie obserwują to, co dzieje się wokół nich, należy dać im szansę a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi.

Postawę zgodną z etyką ekologiczną można wykształcić w dzieciach stosując odpowiednie formy i metody pracy. Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników jak rodzina, proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa rówieśnicza. Zasadniczą rolę ma do odegrania szkoła i sam nauczyciel. Edukacja ekologiczna to konkretne działania w środowisku i dla środowiska.

Bardzo ważnym elementem w realizacji naszego projektu jest aspekt społeczny. Polega on na włączeniu rodziców, dziadków, opiekunów, dzieci z przedszkola, studentów z Uniwersytetu Łódzkiego i innych osób w zaplanowane przez nas działaniach.

Poprzez nasz projekt chcemy doprowadzić do takiego stanu świadomości społecznej, w którym edukacja ekologiczna oraz jej efekty będą postrzegane jako niezbędny warunek rozwoju społecznego. Zależy nam na promowaniu stylu życia sprzyjającego zdrowiu jednostek i rodzin oraz zachowaniu zasobów środowiska. Bardzo ważne jest przygotowanie społeczeństwa do realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z dostosowaniem Polski do standardów ekologicznych w UE, zwłaszcza poprzez edukację najmłodszych.

Bardzo zależy nam na udziale nie tylko dzieci, ale również osób dorosłych; rodziców, dziadków i innych. Tylko poprzez wspólne działania jesteśmy w stanie pokazać młodemu pokoleniu, ile dobrego możemy codziennie zrobić dla Ziemi.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
dofinansował realizację
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dwóch projektów.


"W zielone gramy – dotknij, zrozum, pokochaj" – utworzenie pracowni edukacji ekologicznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dla szkoły podstawowej
całkowita wartość projektu: 26 243,33 PLN
kwota dofinansowana przez WGOŚiGW w Łodzi: 20 699,00 PLN


"W rytmie ekologii" - utworzenie pracowni edukacji ekologicznej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi
dla gimnazjum i liceum
całkowita wartość projektu: 35 500,00 PLN
kwota dofinansowana przez WGOŚiGW w Łodzi: 29 030,00 PLN